ROZDZIAŁ I - Nazwa, siedziba i rodzaj działalności

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Klub Narciarski Wrocław, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu, posiadającym osobowość prawną.

§ 2

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław. 2.Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji, o ile nie ograniczy to jego samorządności, indywidualnego charakteru oraz niezależności i swobody w wyborze działań dla realizacji jego statutowych celów. 2.Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych i stowarzyszeń.

§ 4

Stowarzyszenie używa godła, barw, odznaki klubowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

1.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 2.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania

§ 6

Celami Stowarzyszenia są: 1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców z terenu działalności Stowarzyszenia, 2.Dążenie do osiągania w dyscyplinach sportu najwyższego poziomu, 3.Promocja regionu i Miasta Wrocławia poprzez sport, rekreację i turystykę, 4.Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 5.Współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i sportowych.

§ 7

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: a.Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego, b.Organizowanie zajęć sportowych i aktywnego spędzania wolnego czasu, c.Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, d.Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, e.Upowszechnianie dyscyplin sportu zimowego, a w szczególności narciarstwa zjazdowego. 2.Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: a.wypoczynku dzieci i młodzieży, b.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, c.działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 3.Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: a.promocji i organizacji wolontariatu, b.turystyki i krajoznawstwa, c.wypoczynku dzieci i młodzieży, d.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, e.ochrony i promocji zdrowia, f.działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, g.promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1.Członków zwyczajnych, 2.Członków uczestników, 3.Członków wspierających, 4.Członków honorowych.

§ 9

1.Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski (z wyjątkiem ograniczenia wynikającego z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach), który łącznie spełni następujące warunki: A.złoży pisemną deklarację członkowską, B.wniesie ustaloną przez Stowarzyszenie opłatę wpisową, 2.Zarząd Stowarzyszenia podejmie uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia. 3.Na odmowną decyzję Zarządu kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 10

Członkiem uczestnikiem może być osoba małoletnia, o ile wypełni warunki przewidziane w § 9 pkt. 1 lit. A i B oraz przedłoży pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

§ 11

1.Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową. 2.Członkowie wspierający mogą brać udział w posiedzeniach Walnego Zebrania z głosem doradczym oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 12

1.Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym, które położyły szczególne zasługi na polu krzewienia narciarstwa. 2.Członkowie honorowi mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13

Do obowiązków członków należy: 1.Branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 2.Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie, 3.Reprezentowanie Stowarzyszenia w zawodach i imprezach sportowych.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 1.Uczestniczenia w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym jak również mogą wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z art. 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach; 2.Korzystania z wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu, będących w dyspozycji Stowarzyszenia oraz innych udogodnień jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom, na warunkach określonych regulaminami wewnętrznymi Stowarzyszenia.

§ 15

Członkom uczestnikom, którzy opłacają niższe składki, przysługują prawa wymienione w § 14 pkt 2.

§ 16

Członkostwo ustaje na skutek: 1.dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, 2. wykluczenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 miesięcy po upłynięciu terminu zapłaty pomimo skierowania do członka uprzedniego wezwania do zapłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres mailowy podany w deklaracji członkostwa 3.wykluczenia członka za działania na szkodę Stowarzyszenia bądź za łamanie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 4.śmierci. Członkowie wykluczeni mają prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 17

Rezygnacja lub wykluczenie ze Stowarzyszenia nie zwalnia członka od obowiązku rozliczenia się ze Stowarzyszeniem, zwrotu sprzętu należącego do Stowarzyszenia oraz uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są: 1.Walne Zebranie Członków, 2.Zarząd, 3.Komisja Rewizyjna.

§ 19

1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. 2.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. 3.Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 4.Głosowanie jest jawne, chyba że dany organ Stowarzyszenia podejmie uchwałę o tajnym głosowaniu.

§ 20

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni. 3.W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym, a także zaproszeni przez Zarząd goście. 4.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku. Zarząd zwołuje ponadto Walne Zebranie Członków na wniosek: a)Komisji Rewizyjnej, b)1/5 członków Stowarzyszenia, 5.O zwołaniu Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia, co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zebrania pocztą elektroniczną. 6.Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w II terminie niezależnie od ilości obecnych, chyba że Statut stanowi inaczej. 7.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów - §19 Statutu. 8.Powołanie lub odwołanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, a w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych, uprawnionych do głosowania. 9.Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 1.Uchwalanie ogólnego kierunku merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia, 2.Uchwalanie zmian Statutu, 3.Zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia, 4.Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 5.Udzielanie absolutorium Zarządowi, 6.Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 7.Zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, 8.Ustalanie wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich, 9.Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia przez Stowarzyszenie do innych organizacji, 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 22

1.Zarząd składa się z 2 do 7 członków, w tym z Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób określony w § 20 pkt.9. 2.Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 3.Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy: 1.Reprezentowanie na zewnątrz i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania, 2.Uchwalanie rocznych planów działalności programowej i finansowej, 3.Zatwierdzanie rocznego bilansu i innych sprawozdań finansowych, 4.Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 5.Zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 6.Uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 7.Powoływanie i odwoływanie kierowników sekcji sportowych, 8.Uchwalanie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości należących do Stowarzyszenia, 9.Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia 10.Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

§ 24

1.Komisja Rewizyjna jest kontrolnym organem Stowarzyszenia. 2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych lub odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób określony w § 20 pkt.9. 3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani być skazani prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 25

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 1.Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w tym działalności finansowo gospodarczej, 2.Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności i wyników kontroli finansowej oraz przedkładania wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu, 3.Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 26

1.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku, 2.Prezes może zażądać przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną szczegółowej kontroli. 3.W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V - Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

Na przychody Stowarzyszenia składają się: 1. Składki członkowskie i opłaty wpisowe, 2. Dotacje i darowizny, 3. Dochody z majątku Stowarzyszenia, imprez szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub Prezes lub Wiceprezes działający samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

1.Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 2.Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych. 3.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.